توضیحات محصول

تعداد صفحات:158

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

پیش زمینه تحقیق

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

عناب

معرفی عناب و خواص آن

مشخصات تیره عناب

مشخصات گیاه شناسی عناب

کشت گیاه عناب

شناسایی ارقام مختلف عناب

گونه های مختلف عناب

اهمیت شناسایی ژنوم های مختلف عناب

تاسیس ژرم پلاسم و جمع آوری ژنوم درخت عناب

روش های تکثیر گیاه عناب

فواصل کاشت

کود مورد نیاز

آفت های درخت عناب

پرورش درخت عناب برای تولید چوب

پراکندگی جغرافیایی گیاه عناب در جهان

مشخصات مناطق پراکنش عناب در ایران

عملکرد عناب

ترکیبات شیمیایی عناب

مصارف خوراکی عناب

میوه خشک شده عناب

خواص دارویی عناب

عناب در طب سنتی

مضرات عناب

عصاره گیری از عناب

عصاره آبی عناب

شربت عناب

تهیه جوشانده عناب

جوشانده عناب

جوشانده نوع دیگری از عناب

خیس کرده عناب

خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی عناب

آنتی اکسیدان

متداول ترین آنتی اکسیدان های طبیعی داخل میوه عناب

کاروتنوئیدها

ویتامین A

ویتامین C

ویتامین E

توکوفرول ها

فنول ها

فلاوونوئید ها

اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب

نقش اسیدهای چرب موجود در عناب

عوامل موثر در اکسیداسیون چربی ها و روغن ها

ترکیب اسید چرب

حرارت

اکسیژن

رطوبت

کاتالیزورها

نور

آنزیم ها

اهمیت چربی ها

ویژگی های فیزیکی چربی ها

مراحل کریستالیزاسیون

هسته گذاری

سه شکل پلی مورفیکی مهم توسط سیستم های چربی

بافت چربی ها

دو روش قدیمی برای تعیین میزان چربی جامد

امولسیون های غذایی

تقسیم بندی امولسیفایرها

نحوه تشکیل امولسیون ها

نیروهای موثر در تشکیل و پایداری امولسیون ها

نیروهای الکتروستاتیک حد فاصل دو لایه

نیروهای واندروالس

واکنش های ناشی از حضور پلیمرها

واکنش های هیدروفوبیک

نیروهای دافعه حاصل از هیدراته شدن

مکانیسم های مربوط به ثبات و پایداری امولسیون ها

پایداری الکترواستاتیکی

پایداری توسط ماکرومولکول ها

پایداری امولسیون ها به وسیله ذرات جامد

پایداری از طریق افزایش ویسکوزیته

نقش های امولسیفایرها

روغن

وضعیت تغذیه ای روغن ها

روغن های خوراکی

روغن های نباتی

منبع روغن نباتی

دانه های روغنی

اجزا موجود در روغن ها

فسفولیپیدها

ترکیبات غیر صابونی شونده

استرول ها

توکوفرول ها

فرآیند استخراج روغن

روش های استخراج روغن از دانه ها و میوه های روغنی

پالایش روغن ها و چربی ها

مراحل پالایش روغن خام

صمغ گیری

تصفیه فیزیکی

تصفیه قلیایی

خنثی سازی

بی رنگ کردن

روش های نوین استخراج روغن

دستگاه سانتریفیوژ و دکانتور

روش سینولا

توضیح نحوه استخراج روغن

استخراج روغن از دانه های آماده شده روغنی به سه طریق

استخراج روغن با حلال

متغیرهای قابل کنترل در استخراج

روش های استحصال روغن توسط حلال

روشی دیگر برای روغن کشی از میوه ها

روغن کشی به روش پرس سرد – استخراج سرد

تاثیرات کلان اقتصادی روش های روغن کشی متداول قدیمی

روش سرد در مقایسه با روش های موجود گرم

روش پرس های گرم و استخراج مانده روغن با حلال

روش cold – pressing

کاربرد ها

تهیه روغن های گیاهی به روش کلد پرس

سوکسله چیست؟

استخراج مداوم به وسیله سوکسله

تئوری آزمایش

مراحل آزمایش

فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم : مواد و روش ها

آماده سازی مواد اولیه

مواد شیمیایی

وسایل و تجهیزات

استخراج روغن

تجزیه شیمیایی هسته عناب

اندازه گیری رطوبت و ماده خشک

اندازه گیری خاکستر

اندازه گیری درصد پروتئین

اندازه گیری درصد فیبر خام

تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب

تعیین اندیس پراکسید

معرف ها و حلال

روش کار

تعیین اندیس یدی

روش اجرای آزمون

زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون

آزمون تندی روغن ها (رنسیدیتی)

تعیین اندیس اسیدی

تعیین رنگ

تعیین میزان فسفر و فسفو لیپیدها

تعیین میزان ترکیبات غیر صابونی شونده

تعیین مواد غیر قابل صابونی شدن روغن ها

روش کار

تعیین میزان کل استرول ها و توکوفرول ها

تعیین میزان مس و آهن

عملکرد مس

اندازه گیری ضریب شکست

استخراج روغن از هسته عناب

مراحل آزمایش

تعیین راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب

جداسازی و شناسایی اجزای روغن

مشخصات و برنامه دمای دستگاه GC

دماهای ستون و برنامه دمایی

مشخصات دستگاهی

تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم : نتایج و بحث

مقایسه میزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تکرار

مقایسه میزان اسیدهای چرب

مقایسه میزان اندیس یدی

بررسی ضریب شکست روغن

بررسی پایداری اکسیداسیون چربی توسط دستگاه رنسیمت

مقایسه رنگ های بدست آمده توسط دستگاه لاویباند از روغن هسته عناب

مقایسه اندیس اسیدی

مقایسه اندیس پراکسید

مقایسه مواد غیر صابونی شونده

مقایسه میزان کل استرول

مقایسه میزان توکوفرول

مقایسه میزان آهن

بررسی میزان مس

مقایسه اندازه گیری میزان فسفولیپید

آزمون های شیمیایی هسته عناب

آزمون اندازه گیری میزان خاکستر

آزمون اندازه گیری میزان پروتئین هسته

آزمون اندازه گیری میزان فیبر خام

آزمون اندازه گیری میزان رطوبت

اندازه گیری میزان درصد ماده خشک

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

چکیده لاتین

فهرست جدول ها:

آمار سطح زیر کشت عناب در استان خراسان جنوبی

شناسایی وسایل و تجهیزات

شناسایی درصد ترکیبات اسیدهای چرب روغن هسته عناب

مقایسه میزان درصد بازده روغن هسته عناب در سه تکرار

شناسایی میزان درصد پروفایل اسیدهای چرب حاصل از روغن عناب

مقایسه میزان اندیس یدی

مقایسه میزان ضریب شکست

مقایسه میزان پایداری اکسیداسیون روغن

مقایسه میزان رنگ های بدست آمده از روغن هسته عناب

مقایسه میزان اندیس اسیدی

مقایسه میزان اندیس پراکسید

مقایسه میزان مواد غیر صابونی شونده

مقایسه میزان کل استرول ها در روغن هسته عناب

مقایسه میزان توکوفرول ها در روغن هسته عناب

مقایسه میزان آهن

مقایسه میزان مس

مقایسه میزان فسفولیپید

آنالیز شیمیایی هسته عناب

فهرست نمودارها:

نتیجه حاصل از دستگاه کروماتوگرافی گازی

درصد روغن هسته عناب

پروفایل اسیدهای چرب

مقادیر ضریب شکست

پایداری اکسیداسیون روغن

شناسایی رنگ زرد

شناسایی رنگ قرمز

شناسایی رنگ آبی

شناسایی اندیس اسیدی

شناسایی اندیس پراکسید

شناسایی مواد غیر صابونی شونده

شناسایی کل استرول

توکوفرول ها

شناسایی آهن در روغن هسته عناب

شناسایی مس در روغن هسته عناب

شناسایی فسفولیپیدها

فهرست شکل ها:

عناب

میوه عناب و هسته عناب

تیره عناب

گیاه عناب

گیاه عناب

باغات عناب

درختان عناب

مصرف خوراکی میوه عناب

مربای عناب

چای عناب

آبنبات عناب

چای عناب در چین

عناب خشک شده

روغن کشی به روش سرد

تصویر شماتیک از روش استخراج سرد

روغن دارویی

روغن

قسمت های مختلف سوکسله

سوکسله

دستگاه رفرکتومتر

ترازو دیجیتال 210 گرم با دقت 0001/0 گرم

آون تحت خلا

دستگاه کروماتوگرافی گازی

دستگاه اسپکتوفتومتر

دستگاه لاویباند

دستگاه اسپکتوفتومتر

دستگاه رفراکتومتر

مراحل روغن کشی از هسته عناب به وسیله سوکسله در آزمایشگاه

روغن بدست آمده از هسته عناب

اجزای دستگاه کروماتوگرافی گازی

دستگاه کروماتوگرافی گازی

فهرست نقشه ها:

پراکندگی جغرافیایی گیاه عناب در جهان

چکیده:

گونه عناب از گونه های بومی مناطق مختلف ایران است. میوه این گیاه در مناطق مختلف ایران بطور سنتی مصرف می شود. این میوه دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی است. حدود 30% وزن میوه را هسته های آن تشکیل میدهد. هسته این میوه بطور متوسط حاوی حدود 8/3 درصد روغن است. با توجه به دارا بودن خواص بسیار ارزشمند میوه عناب، هدف از این تحقیق ارزشیابی ویژگی های فیزیک و شیمیایی هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان از نظر ترکیب اسیدهای چرب و پایداری نسبت به اکسیداسیون و سنجش دیگر ترکیبات موجود در روغن هسته و همچنین آنالیز شیمیایی خود هسته روغن کشی شده میباشد. مواد و روشها : میوه عناب پس از چیده شدن به آزمایشگاه منتقل شده و روغن هسته های آسیاب شده به روش سوکسله استخراج گردید. ترکیب اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی و پایداری روغن حاصله توسط دستگاه رنسیمت تعیین گردید. و نیز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو لیپیدها، اندیس یدی، اندیس اسیدی، اندیس پراکسید، مواد غیر قابل صابونی شونده، استرول ها، توکوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزیابی شد. همچنین آنالیز شیمیایی شامل اندازه گیری مقدار خاکستر، ماده خشک، رطوبت، روغن، پروتئین و نیز فیبر خام بر روی بخش هسته روغن کشی شده انجام شد. نتیجه گیری : بررسی روغن هسته عناب توسط دستگاه کروماتو گرافی گازی نشان داد که مقدار اسیدهای چرب اشباع آن از اسیدهای چرب غیر اشباع بالاتر میباشد. پس این روغن اشباعیت بالایی دارد. پایداری اکسیداتیو روغن نشان داد که روغن هسته عناب دارای پایداری بالا یعی 38/2 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد می باشد. این روغن از نظر کیفیت و اکسیداسیون مانند روغن نارگیل است برای ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی هم مناسب است. روغن هسته عناب با توجه به دارا بودن اسیدهای چرب کوتاه زنجیره و پروفایل اسیدهای چرب آن که دارای اشباعیت بالا است، مقاومت بسیار بالایی دارد و ناراحتی های قلبی عروقی ایجاد نمیکند و میزان چربی بد را بالا نمی برد. پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب بالاست، علت آن اشباعیت بالای روغن است یعنی اکسیداسیون خیلی کمی در روغن هسته عناب اتفاق افتاده است زیرا میزان فسفولیپید در روغن هسته عناب پایین است. پس می توان نتیجه گرفت با توجه به میزان متوسط توکوفرول ها یعنی 12/22 % غالب اجزا این روغن توکوفرول است که زردی بیشتری به روغن میدهد پس رنگ روغن هسته عناب زرد است. این روغن برای سرخ کردن مناسب نمی باشد اما برای کیک پزی و شیرینی پزی بسیار مناسب می باشد زیرا روغن نقطه ذوب بالایی دارد و حالت ماله ای به خمیر شیرینی میدهد. و در انتها با توجه به اینکه میوه عناب دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی می باشد میتوان گوشت آن را بصورت صنعتی به بازار عرضه کرد.

پیش زمینه تحقیق:

بی شک توسل به میوه ها و گیاهان دارویی کهن ترین رهیافت بشر برای درمان بیماری ها بوده است و در خلال توسعه تمامی تمدن های بشری همواره ارتباط تنگاتنگ و نزدیک میان آدمی و گیاه وجود داشته است، با این حال هنوز بیشتر گونه های میوه و گیاه بررسی نشده و ناشناخته مانده اند و هنوز زمان زیادی مانده است تا منابع جدید و با ارزش گیاهی کشف شود، به این ترتیب گیاهان و میوه ها را میتوان بعنوان منبعی از مواد شیمیایی بالقوه مفید دانست که تنها بخشی از آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مواد شیمیایی بالقوه را میتوان نه تنها بعنوان دارو بلکه بعنوان الگویی بی نظیر به صورت نقطه شروعی برای ساخت آنالوگ های دارویی به کار برد و همچنین بعنوان ابزاری جالب به منظور فهم و درک بیشتر و بهتر پدیده های زیست شناختی به کمک گرفت.

گیاهان و میوه های دارویی، از ارزش و جایگاه ویژه ای در تامین بهداشت و سلامت جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری برخوردار بوده و هست. در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی میوه ها و گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با ترکیبات موثره طبیعی افق های جدیدی را برای جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر سراسر دنیا گشوده اند. بطوریکه در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی با منشا طبیعی و گیاهی تشکیل می دهند و صنایع داروسازان جهان تلاش میکنند ساخت شیمیایی اقلام مربوطه به دو سوم بقیه داروها نیز به تدریج منسوخ و به منابع گیاهی متکی گردد. از این رو صنایع داروسازی و گروه های تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشت و تولید گیاهان دارویی معطوف داشته اند.

همچنین با توجه به افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به اثرات جانبی نامطلوب داروهای سنتزی و تمتیل بشر به استفاده هر چه بیشتر از محصولات طبیعی به منظور حفظ سلامت خویش، همچنین مشکلات دارویی مدرن مانند هزینه های بالا، استفاده از منابع تجدید ناپذیر مانند منابع فسیلی آلوده کننده محیط زیست توسط صنایع دارویی و ناتوانی بشر جهت ساخت برخی از ترکیبات دارویی سبب شد که استفاده از گیاهان دارویی در تولید دارو و جایگزین آنان با ترکیب شیمیایی روندی رو به گسترش از خود نشان دهد که این امر در کشورهای اروپایی به وضوح قابل مشاهده است.

علاوه بر این توصیه های سازمان بهداشت جهانی در استفاده از فراورده های طبیعی، به نوبه خود باعث شده است که تولید و تجارت این گونه محصولات از رونق قابل توجهی در جهان برخوردار باشد. هم اکنون، کشورهای مختلف تلاش میکنند تا سهم قابل ملاحظه ای از این بازار در حال رشد را به خود اختصاص دهند.

بسیاری از این گونه گیاهان علاوه بر خواص دارویی، بعنوان نگهدارنده، محافظت کننده و طعم دهنده نیز در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از این گیاهان طعم دهنده به جهت حضور روغن های ضروری دارای منبع بسیار مهمی از ترکیبات فنلیک هستند که فعالیت آنتی باکتری مناسبی از خود نشان میدهند. با نگاهی اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران، میراث گران قدر شناسایی و مصرف این گیاهان در طب غنی سنتی ایران مشاهده میگردد. از طرفی، فلات وسیع ایران در قسمتهای مختلف خود از شرایط آب و هوایی گوناگون برخوردار است و به همین دلیل، فراوانی و گوناگونی گونه های مختلف این گیاهان در پهنه دشت ها و کوه های ایران بیش از 7500 گونه گیاهی (حدود ده برابر تعداد گونه های هر یک از کشورهای اروپایی) میرسد که بخش قابل ملاحظه ای از آن ها حاوی ذخایر متابولیتی با ارزشی می باشند، از این رو به حق فلور ایران را یکی از منابع دارو خیز جهان دانست.

روغن ها و عصاره های گیاهی و ترکیبات موجود در آن دارای اثرات شناخته شده ضد باکتریایی می باشند و از آن ها بعنوان نگهدارنده های غذایی می توان استفاده نمود.

استقبال از این موضوع از یک طرف به علت رویکرد جدید عموم مردم و از طرف دیگر توصیه سازمان های بین المللی و ملی ذی صلاح در امر بهداشت مواد غذایی در استفاده از نگهدارنده های طبیعی مختلف به جای مواد شیمیایی می باشند. بطور کلی روغن ها و عصاره های گیاهی کاربرد دارویی و طعم دهنده در غذا دارند.

بیماری های حاصل از مصرف غذاهای آلوده به باکتری های پاتوژن از اهمیت فراوانی در بهداشت عمومی برخوردار بوده و سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی را به جوامع تحمیل می نماید.

در سال 1999 مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های سالانه منجر به 225000 مورد بستری در بیمارستان ها و 5000 مورد مرگ می گردند. مطابق ارزیابی دپارتمان کشاورزی ایالات متحده USDA هزینه های پزشکی در زیان های اقتصادی ناشی از دور ریزی مواد غذایی ایجاد کننده بیماری غذایی در محدوده 5/6 تا 9/34 بیلیون دلار در هر سال است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه ارزشیابی ویژگی های فیزیک و شیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)”

خرید vpn