ویژه
timthumb002

دانلود پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

25,000 تومان 12,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, رساله در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی, روش تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:91

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

کلمات کلیدی

فصل اول – مقدمه

مقدمه

نگاهی به کامپوزیت‌ها

پوسته‌های کامپوزیتی

فرآیند رشته‌پیچی

رشته‌پیچی مرطوب

رشته‌پیچی خشک

خطاهای ساختی

الگوهای رشته‌پیچی

رشته‌پیچی محیطی

رشته‌پیچی مارپیچی

رشته‌پیچی قطبی

کمانش پوسته‌های کامپوزیتی

اهداف پژوهش

فصل دوم – مروری بر منابع

مقدمه

پژوهش های انجام شده پیرامون کمانش پوسته های استوانه‌ای کامپوزیتی

فصل سوم – مراحل شبیه‌سازی

مقدمه

معرفی نرم‌ افزار شبیه سازی

تحلیل المان محدود مخزن کامپوزیتی در نرم‌افزار آباکوس

ایجاد مدل هندسی قطعات در محیط ترسیم

تعریف مشخصات ماده در محیط تعریف خواص ماده

مونتاژ قطعات در محیط مونتاژ

تعریف مراحل انجام تحلیل در محیط گام

تعریف برهم کنش‌ها در محیط تماس

تعریف بارگذاری و شرایط مرزی در محیط بارگذاری

تحلیل المان بندی روی مخزن در محیط شبکه بندی

تحلیل فرآیند در محیط تحلیل

مشاهده نتایج تحلیل در محیط نتایج

فرضیات پژوهش

فصل چهارم – مراحل آزمایشگاهی

مقدمه

ساخت لوله و مخزن کامپوزیتی

خصوصیات لوله کامپوزیتی

خصوصیات مخزن کامپوزیتی

تست فشار خارجی هیدرواستاتیک

مخزن تحت فشار

کپسول گاز ازت

مراحل آزمایشگاهی

جمع بندی

فصل پنجم – نتایج

مقدمه

نتایج آزمون فشار خارجی هیدرواستاتیک

بررسی کمانش در لوله کامپوزیتی

بررسی کمانش در مخزن کامپوزیتی

اثر خطای ساختی در مخزن مورد مطالعه با کمک شبیه‌سازی

اثر خطای زاویه در کمانش مخزن کامپوزیتی

اثر خطای درصد حجمی در کمانش مخزن کامپوزیتی

اثر زاویه در کمانش مخازن کامپوزیتی

اثر درصد حجمی بر کمانش مخازن کامپوزیتی

اثر معایب ساخت در طول‌ها و قطرهای مختلف

اثر خطای زاویه در کمانش مخازن 45± رشته‌پیچی شده

اثر خطای زاویه در کمانش مخازن 60± رشته‌پیچی شده

فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

پیشنهادات

مراجع

فهرست اشکال:

شکل‌های مختلف مواد مرکب

خصوصیات مکانیکی کامپوزیت و اجزای تشکیل دهنده آن

انواع آرایش تقویت کننده در کامپوزیت. الف) تقویت کننده ذره ای ب) تقویت کننده با الیاف و ویسکرز ج) تقویت کننده با الیاف پیوسته

طرح کلی از تولید یک مخزن کامپوزیتی

دستگاه پیچش الیاف

انواع قطعات تولید شده با دستگاه پیچش الیاف

انواع بستر رزین الف) نوع غلتکی، ب) نوع غوطه‌وری

نمای شماتیک خطای دستگاه رشته‌پیچی با 5 درجه خطا

بررسی خطای زاویه در حین فرآیند ساخت

خطای درصد حجمی در حین فرآیند ساخت

نمودار بار تغییر مکان محوری انتهای استوانه با نقطه حدی A، نقطه دوگانگی B و مسیر پس دوگانگی BD

منحنی های بار تغییر مکان، بیانگر نقاط حدی و دوگانگی

ساختار مطالعه بر روی لوله کامپوزیتی

ساختار مطالعه بر روی مخزن کامپوزیتی

رابطه فشار و جابجایی

تجهیزات آزمایشگاه

منحنی رابطه تغییرات نیرو به تغییرات جابجایی الف) مخزن [90/30±]، ب) مخزن [90/45±] و ج) مخزن [90/60±]

رابطه زاویه و فشار بحرانی کمانش در تحلیل‌های عددی

لایه چینی مواد مرکب

اثر بارگذاری کمانشی در نمونه مطالعاتی وو مین (الف) در طول 30 میلی‌متر (ب) درطول 60 میلی‌متر

رابطه کمانش با نسبت قطر به ضخامت

رابطه کمانش با نسبت طول به قطر

نمودار تغییرات بار به جابجایی الف) مخزن [90/30±]، ب) مخزن [90/45±] و ج) [90/60±]

منحنی فشار کرنش الف) کرنش محوری ب) کرنش جانبی

مدل شبیه‌سازی و تجربی الف) مدل سازی کمانش ب) نمای ایزومتریک از کمانش پوسته کامپوزیتی ج) نمای روبرو از کمانش پوسته کامپوزیتی

اثر ضخامت بر تنش های فشاری در لوله‌های رشته‌پیچی با زوایای (45±، 55± و 75±)

منحنی تنش کرنش لوله ]75±[ الف) تنش کرنش محوری ب) تنش کرنش جانبی

تغییرات نسبت بار کمانشی الف) ]0/45/45-/0[ ب) ]45/45-/45-/45[

منحنی تغییرات ضخامت بر فشار کمانش

مقایسه نتایج تعوری و تجربی الف) کرنش محوری ب) کرنش محیطی

مقایسه آنالیز کمانش خطی وغیر خطی برای یک سازه mm195

مقایسه نتایج بار کمانشی تجربی و شبیه‌سازی الف) برای شعاع های مختلف ب) برای طول های مختلف

مدل سه بعدی مخزن کامپوزیتی

تعریف خصوصیات مکانیکی مواد کامپوزیتی در نرم‌ افزار

تعیین المان در مدل سازی مواد کامپوزیتی در نرم‌ افزار

زاویه چینی و تعیین خصوصیات هر لایه در مدل سازی مواد کامپوزیت در نرم‌ افزار

تعیین مختصات و قرارگیری زاویه‌ لایه‌های [54±]

اعمال بارگذاری و شرایط مرزی در مدل

همگرایی مش در لوله کامپوزیتی

نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی مخزن کامپوزیتی

نمونه‌های مطالعاتی در این پژوهش الف) لوله کامپوزیتی ب) مخزن کامپوزیتی

درپوش‌های ارتالون استفاده شده در لوله کامپوزیتی

درپوش فلزی. الف) درپوش و واشر آب‌بندی ب) درپوش تقویت شده با شمش آهنی

مخزن تست. الف) مخزن تست و شیر ورودی گاز ازت ب) فشار سنج و شیر خروجی گاز ازت

کپسول گاز ازت

قرار گیری لوله کامپوزیتی در مخزن تست

نحوه قرار گیری مخزن کامپوزیتی در مخزن تست

نمودار فشار جابجایی در لوله کامپوزیتی

کمانش لوله کامپوزیتی پس از انجام آزمایش

لوله کامپوزیتی تحت فشار خارجی هیدرواستاتیک

لوله کامپوزیتی شبیه‌سازی شده با المان محدود

نمودار فشار جابجایی در مخزن کامپوزیتی با استفاده از شبیه‌سازی

کرنش‌های طولی و جانبی در مخزن کامپوزیتی به کمک شبیه‌سازی

مخزن کامپوزیتی پس از آزمون فشار خارجی هیدرواستاتیک 3 مگاپاسکال

مخزن کامپوزیتی بعد از اعمال فشار خارجی هیدرواستاتیک 3 مگاپاسکال

مخزن کامپوزیتی تحت فشار خارجی هیدرواستاتیک 5 مگاپاسکال

اثر خطای زاویه در نمودار فشار جابجایی به کمک نرم‌ افزار شبیه‌سازی

اثر خطای درصد حجمی در نمودار فشار جابجایی به کمک شبیه‌سازی

اثر زاویه در فشار بحرانی کمانش

اثر درصد حجمی بر کمانش مخازن کامپوزیتی به کمک شبیه‌سازی

اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [30±] برحسب نسبت طول به قطر

اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [30±] برحسب نسبت قطر به ضخامت

اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [45±] برحسب نسبت طول به قطر

اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [45±] برحسب نسبت قطر به ضخامت

اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [60±] برحسب نسبت طول به قطر

اثر خطای زاویه رشته‌پیچی [60±] برحسب نسبت قطر به ضخامت

شبیه‌سازی مخازن کامپوزیتی الف) مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی [30±] بر حسب نسبت طول به قطر 4 و قطر به ضخامت 50 ب) مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی [45±] بر حسب نسبت طول به قطر 4 و قطر به ضخامت 50 ج) مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی [60±] بر حسب نسبت طول به قطر 4 و قطر به ضخامت 50

فهرست جدول ها:

خواص الیاف شیشه و رزین اپوکسی

مزایا و معایب فرآیند رشته‌پیچی

شماتیک الگوهای پیچیش لوله‌ها و مخازن کامپوزیتی

نتایج بدست آمده از تست مخزن کامپوزیتی کربن اپوکسی

نتایج بدست آمده از تست مخزن کامپوزیتی شیشه اپوکسی

نتایج بدست آمده از کمانش در نرم‌افزار اجزای محدود کمانش

نتایج مطالعه حل عددی و نمونه تجربی مخزن کربن اپوکسی

نتایج آزمون تجربی و کرنش سنج بر روی لایه چینی‌های مختلف

نتایج مطالعه لیو و همکارانش

خصوصیات مکانیکی لوله کامپوزیتی

خصوصیات مکانیکی مخزن کامپوزیتی

اعمال فشار سیال بر لوله کامپوزیتی

اعمال فشار سیال بر مخزن کامپوزیتی

نتایج آزمون تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود

اثر خطای زاویه در نسبت طول به قطرهای (5/0 ، 1، 2، 4)

اثر خطای زاویه در مخازن با نسبت قطر به ضخامت‌های (10، 15، 25، 50)

چکیده:

در چند دهه اخیر، استفاده از مواد مرکب به دلیل داشتن خواصی ویژه از جمله سفتی و استحکام ویژه بالا، در صنایع مختلف روندی رو به رشد را داشته است. اخیرا لوله‌ها و مخازن کامپوزیتی یکی از تولیدات مهم صنایع هوایی، دریایی و پالایشگاه‌ها می‌باشند و تا به امروز فرآیند رشته‌پیچی مناسب‌ترین روش در تولید آنها محسوب میشود.

عمده عیوب ایجاد شده در فرآیند رشته‌پیچی شامل خطای زاویه الیاف و عدم یکنواختی در توزیع رزین (درصد حجمی الیاف) می‌باشد. این عیوب بر رفتار مکانیکی قطعات تولید شده تاثیر یسزایی می‌گذارد. در نتیجه در این پژوهش به بررسی تاثیر خطای زاویه الیاف و عدم یکنواختی در توزیع رزین بر رفتار کمانشی لوله و مخازن کامپوزیتی تحت فشار خارجی هیدرواستاتیک یکنواخت پرداخته شده است.

ساخت دستگاه در دقت‌های بالا، مشمول صرف هزینه‌های بسیار بالا می‌باشد که ابتدا باید پاسخی برای سوال “چه میزان دقت لازم است؟” پیدا کرد. در این پژوهش، کمانش لوله و مخزن کامپوزیتی تحت فشار خارجی به صورت تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا از لوله و مخزن کامپوزیتی به قطرهای 150 و 500 میلی‌متر و طول 5/1متر از جنس E-glass/Epoxy استفاده شده است. تاثیر خطای زاویه الیاف و درصد حجمی الیاف بر رفتار کمانشی این قطعات مورد مطالعه قرار گرفت.

در بررسی خطای زاویه، بیشترین اثر خطا در لایه چینی [30±] دیده شد و کمترین اثر خطا در لایه چینی [60±] مشاهده شد. اثر خطای (5±) درجه در دستگاه‌ پیچش الیاف سبب اختلاف 10 درصدی در فشار کمانشی مخزن میشود. در لوله‌ها و مخازن تولید شده با نسبت طول به قطر 4 اثر خطا سبب میشود فشار کمانشی تا 12 درصد کاهش یابد و همچنین در نسبت قطر به ضخامت 50 باعث میشود فشار کمانشی تا 37 درصد کاهش یابد.

مقدمه:

لوله‌ها و مخازن کامپوزیتی از تولیدات مهم صنایع هوایی، دریایی و پالایشگاه‌ها محسوب میشوند و فرآیند رشته‌پیچی از مناسب‌ترین روشها در تولید آنها به شمار می‌آید. در قطعات ساخته شده به روش رشته‌پیچی، تحت بارگذاری‌های خارجی سبب کمانش شده که در تخریب و کاهش عمر سازه اثر گذار است. در این پایان نامه، مطالعه ای بر معایب ساخت دستگاه پیچش الیافی صورت گرفته که قادر به تولید مخازنی تا قطرهای 4 متر و طول‌های 12 متر میباشد. قسمت عمده این عیوب در فرآیند رشته‌پیچی بر روی دستگاه پیچش الیاف تمرکز دارد.

نگاهی به کامپوزیت‌ها:

کامپوزیت به معنی ماده مرکب و مواد کامپوزیتی به معنی مواد مرکب میباشد. ماده مرکب از ترکیب چندین ماده با ویژگی ها و خصوصیات مختلف به وجود می‌آید. مطالعه تاریخ نشان میدهد که اولین بار ساخت مواد مرکب توسط بشر، در دوره پارسنگی می‌باشد و همچنین حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح در خاورمیانه از پلیمر برای قیر اندود کردن قایق ها استفاده شده است. اما مهم ترین تحولات در مواد مرکب بین سال های 1847 تا 1946 اتفاق افتاد که دانشمندان مفهوم جدیدی از آن ارایه کردند.

تا قبل از ورود کامپوزیت به صنعت، فلزات و آلیاژهای آنها مورد توجه صنایع فضایی و دریایی بودند اما امروزه بخش مهمی از این صنایع به آنها وابسته ‌است. آلیاژها نمونه ای از مواد مرکب هستند منتها از ترکیب مواد در مقیاس میکروسکوپی به وجود می‌آیند، آلیاژهای فلزی در مقیاس ماکروسکوپی، به عنوان یک ماده هموژن فرض می‌شوند. مقیاس ماکروسکوپی یعنی هر کدام از مواد تشکیل دهنده ماده پس از ترکیب، با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند.

در صنایع مکانیک ماده کامپوزیت به مفهوم ترکیب دو جزء تقویت کننده و زمینه می‌باشد. هر جزء متحمل وظیفه ای است که جزء اصلی یا تقویت کننده، وظیفه تحمل نیرو را دارد و در واقع خصوصیات اصلی کامپوزیت به این جزء وابسته است. جزء دیگر، زمینه نام دارد که پایه کامپوزیت است و وظیفه اصلی آن انتقال و تقسیم نیرو می‌باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی”

خرید vpn