ویژه
timthumb002

دانلود پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده

20,000 تومان 11,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, رساله در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده, روش تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:104

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول – مقدمه

تاریخچه ساخت کابل در جهان

ویژگی‌های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد عایق

رفتار مکانیکی ماده عایق

رفتارهای گرمایی ماده‌ عایق

رفتار شیمیایی

خصوصیات الکتریکی

عوامل اقتصادی

کابل‌ بر پایه‌ پلی اتیلن اتصال‌ عرضی شده

کامپوزیت‌های پلیمری

نانو کامپوزیت‌های پلیمری

فصل دوم – مروری بر مطالعات انجام‌ شده

پلی‌ اتیلن

معرفی پلی‌اتیلن

تاریخچه تولید پلی‌اتیلن

انواع پلی‌اتیلن

ایجاد اتصالات ‌عرضی در پلی‌اتیلن

روش‌های ایجاد اتصالات ‌عرضی در پلی‌اتیلن

اثر ساختار مولکولی پلی‌اتیلن بر ایجاد اتصالات عرضی به روش پر اکسیدی

بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده

آنتی اکسیدانت ها

نانو کامپوزیت­ های پلیمری

تعاریف اولیه

نانو رس‌ها

اصلاح نانو رس

انواع نانو کامپوزیت‌های پلیمر- نانو رس

روش تهیه نانو کامپوزیت‌های پلیمر-نانورس

بررسی مورفولوژی و برخی خواص نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن- نانو خاک رس

عایق‌های الکتریکی پلیمری

ثابت دی الکتریک

تانژانت زاویه اتلاف دی الکتریک

استحکام دی الکتریک

بررسی خواص الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها

اهداف پروژه

فصل سوم – مواد و روش‌ها

مواد اولیه

تجهیزات

اکسترودر دو مارپیچه

دستگاه قالب‌گیری فشاری

آزمون‌های انجام‌شده

اندازه‌گیری محتوای ژل

آزمون تفرق زاویه پایین اشعه ایکس

میکروسکوپ الکترونی عبوری

آزمون رئولوژی

تجزیه دینامیکی – مکانیکی – گرمایی (DMTA)

آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)

آزمون گرما وزن سنجی TGA

آزمون کشش

آزمون‌های الکتریکی

نحوه‌ تهیه‌ نمونه‌ها

فصل چهارم – نتایج و بحث

آزمون تعیین درصد ژل

آزمون رئولوژی

آزمون SAXS

آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

آنالیز دینامیک مکانیکی (DMTA)

آزمون آنالیز حرارتی (DSC)

آزمون گرما وزن سنجی (TGA)

آزمون کشش

خواص الکتریکی

فصل پنجم – نتایج و پیشنهاد‌ات

نتیجه‌گیری

پیشنهاد‌ات جهت ادامه‌ کار

مراجع

فهرست شکل‌ها:

ساختار یک کابل ولتاز قوی با عایق پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده

مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش تشعشع

مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش سیلانه

مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش پراکسیدی

سهم هر نوع از نقاط اتصال ‌عرضی در سیستم پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده حاوی 2% پراکسید

مکانیزم مصرف گروه های وینیلی در طول واکنش ایجاد اتصلات عرضی

یک شبکه شامل پلی اتلن خطی و یک شبکه شامل زنجیرهای پلی‌اتیلن دارای LCB

نمودار تنش-کرنش برای HDPE اتصال عرضی نشده و اتصال عرضی شده

نمودار DSC پلی‌اتیلن اتصال‌ عرضی نشده و اتصال‌عرضی شده با 5/2% پراکسید

تغییرات مدول با درصد پراکسید (DCP ) برای آنتی اکسیدانت های فنولی

ساختار سیلیکات‌های لایه‌ای

آلی دوست شدن نانو رس توسط واکنش تبادل یونی

نمودار XRD پلی‌اتیلن مالئیک شده با اصلاح‌کننده دارای تعداد گروه‌های متیلنی متفاوت

سه مورفولوزی مختلف نانو کامپوریت های شامل سیلیکات های لایه ای

شماتیکی از نانو کامپوزیت بدست آمده با روش پلیمریزاسیون درجا

شماتیکی از نانوکامپوزیت بدست آمده از روش جا دهی حلال

قرارگیری زنجیرهای پلیمر در بین صفحات نانو رس اصلاح شده به روش اختلاط مذاب

نمودار XRD مربوط به نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن – نانو ذرات خاک رس

تصاویر TEM نانو کامپوزیتPE-g-MAH/Org-MMT

نمودار TGA مربوط به PE-g-MAH/Org-MMT

نمودار DSC نانو کامپوزیتPE-g-MAH/Org-MMT

مکانیزم‌های مختلف قطبش

ساختار شیمیایی101 Trigonox

ساختار شیمیایی Irganox 1010

ساختار شیمیایی یون الکیل آمونیوم در Cloisite 30B

نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول در دمای C 130

نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم در دمای C 130

نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش اول در دمای C150

نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم در دمای C150

مقایسه‌ الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 3% خاک رس

مقایسه‌ الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 6% خاک رس

مقایسه‌ الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 9% خاک رس

تصویر TEM نانو کامپوزیت حاوی 3% خاک رس

تصاویر TEM مربوط به نمونه حاوی 6 درصد خاک رس

نتایج آزمون DMTA برای نمونه های تهیه شده به روش اول و ماتریس

نتایج آزمون DMTA برای نمونه‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس

مقایسه‌ی تغییرات : الف) مدول ذخیره و ب) مدول اتلاف در نمونه‌های C61 و C62

نمودار DSC نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول

نمودار DSC نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم

نمودار TGA نمونه‌های تهیه شده به روش اول

نمودار TGA نمونه‌های تهیه شده به روش دوم

فهرست جدول‌ها:

پراکسیدهای مورد استفاده برای ایجاد اتصالات عرضی در ترمو پلاستیک ها

نام و ساختار شیمیایی برخی آنتی اکسیدانت ها

مشخصات LDPE استفاده‌ شده

مشخصات پراکسیدهای استفاده‌ شده

مشخصات آنتی اکسیدانت استفاده‌ شده

درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ی نانو کامپوزیت‌ها

نام‌گذاری نمونه‌ها

نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها و ماتریس پخت نشده

نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی پخت شده و تهیه شده به روش اول

نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی پخت شده و تهیه شده به روش دوم

درصد ژل نمونه‌ها‌ی تهیه شده به روش اول پس از 10، 15 و 20 دقیقه حرارت دهی

درصد ژل نمونه‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم پس از 10، 15 و 20 دقیقه حرارت دهی

دمای انتقال شیشه‌ای برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول با آزمون DMTA

دمای انتقال شیشه‌ای برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم با آزمون DMTA

نتایج آزمون DSC برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس XLPE

نتایج آزمون DSC برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم و ماتریس XLPE

نتایج آزمون TGAبرای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس XLPE

نتایج آزمون TGAبرای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس XLPE

نتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس XLPE

نتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس XLPE

نتایج آزمون‌های الکتریکی برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس

نتایج آزمون‌های الکتریکی برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریLPE

چکیده:

پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده به علت داشتن خواص الکتریکی مناسب و استحکام الکتریکی خوب یکی از موادی است که بطور گسترده در زمینه‌ تولید عایق در کابل‌ها استفاده میشود.

امروزه یکی از روش­ های بهینه­ سازی خواص و تغییر رفتار پلیمر­ها استفاده از ذرات پرکننده با ابعاد نانومتری است. از زمانی که ذرات نانو به عنوان مواد پر کننده در کامپوزیت‌ها مطرح‌ شده‌اند، بسیاری از محققان به بررسی تاثیر این ذرات بر خواص مواد مختلف پرداخته و نتایج قابل‌ توجهی را به دست آورده‌اند. این امر به دلیل سطح بسیار زیاد این ذرات و برهم کنشی است که با فاز پیوسته در کامپوزیت برقرار می‌کنند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر نانو خاک رس اصلاح‌ شده با نام تجاری cloisite 30B بر فرآیند پخت پلی‌اتیلن و همچنین تأثیر این نانو ذرات بر خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تا با قرار دادن ذرات پر اکسید بین صفحات خاک رس، علاوه بر پخش بهتر نانو ذرات، بازده ایجاد اتصالات‌ عرضی نیز افزایش‌یافته و منجر به دستیابی به خواص بالاتر شود. برای این منظور مقادیر مشخصی از نانو ذرات خاک رس به همراه پراکسید(DHBP ) و آنتی اکسیدانت (Irganox 1010 ) و مقدار کافی استون به وسیله‌ همزن مغناطیسی و حمام اولتراسونیک مخلوط شده و پس از خشک شدن کامل مخلوط، از آن برای تهیه‌ کامپوزیت‌های 3، 6 و 9 درصد وزنی نانو خاک رس استفاده شد. پس از تهیه‌ نمونه‌ها آزمون‌هایی مانند رئولوژی برای بررسی رفتار پخت؛ آزمون DSC جهت بررسی رفتار حرارتی نمونه­‌ها مانند دمای ذوب، دمای تبلور و تعیین درصد تبلور، آزمون TGA جهت مطالعه‌ رفتار گرمایی – تخریبی، آزمون XRD برای تعیین فاصله صفحات خاک رس، آزمون TEM برای بررسی چگونگی پخش صفحات خاک رس در ماتریس، آزمون کشش وDMTA برای بررسی خواص مکانیکی و دینامیکی و در نهایت آزمون‌های ثابت دی الکتریک، فاکتور اتلاف و استحکام شکست جهت بررسی خواص عایقی نمونه‌ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون رئولوژی نشان داد که قرار دادن مولکول‌های پراکسید بین صفحات خاک رس باعث بهبود روند پخت شده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته، بیش‌ترین بهبود در خواص، در نمونه پر شده با 3 درصد وزنی نانو ذره حاصل ‌شده و افزایش غلظت پر کننده نانو بیش از این مقدار موجب افت بسیاری از خواص ذکر شده گردیده است.

مقدمه:

آدمی دیر زمانی است که در جستجوی کلید اصلی تمدن صنعتی یعنی انرژی و مهار آن بوده است. با اختراع ماشین بخار در سال 1786 که سر آغاز انقلاب صنعتی بود، نخستین گام جدی در راه بهره‌گیری از انرژی برداشته شد. به دنبال آن در قرن نوزدهم، عطش شدیدی برای پیدا و مهار کردن انواع انرژی‌ها، اروپا را فراگرفت. از آن پس تبدیل انواع انرژی‌ها به یکدیگر و به ویژه به انرژی الکتریکی که سودمندترین انرژی شناخته شده، پیوسته دنبال شده است.

نخستین کاربرد انرژی برق، تامین روشنایی بود که در دهه­ 1850 عملی شد. بطوریکه اماکن عمومی، ایستگاه‌های قطار و فانوس‌های دریایی نزدیک ساحل، از روشنایی الکتریکی برخوردار شدند. در این دوران ولتاژ الکتریکی پایین بود و الکتریسیته به وسیله‌ سیم‌های معمولی منتقل میشد. با اختراع و تکمیل مولد برق و بهره‌گیری از انرژی آب و سوخت‌های فسیلی در ماشین‌های بخار، زمینه­ بهره‌گیری از انرژی الکتریکی افزایش یافت. همزمان با پیشرفت‌هایی که در زمینه استفاده از برق متناوب a.c. و تبدیل ولتاژهای کم به ولتاژهای زیاد به دست آمد، برنامه انتقال الکتریسیته به نقاط دور‌تر در دستور کار قرار گرفت، شبکه‌های الکتریکی ایجاد شد و رو به گسترش گذاشت. در همین روند بود که استفاده از کابل نیز آغاز شد.

تاریخچه ساخت کابل در جهان:

در سال 1876 اندیشه تولید کابل با روکش لاستیکی به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله چند رشته سیم مسی را به هم تابانده و با نوعی کائوچوی طبیعی به نام گوتاپرشاروکش میکردند.

در سالهای نخست دهه 1880 کابل‌هایی ساخته شد که با مواد نفوذ ناپذیر در برابر آب، عایق و روکش شدند. از آن پس استفاده از مواد دیگر متداول شد . بدین ترتیب میتوان ادعا کرد که صنعت کابل سازی نزدیک به 130 سال پیشینه دارد.

در آن زمان، فرآیند ساخت کابل بدین شکل بود که ابتدا یک ماده عایق با خاست گاه گیاهی را به دور رسانا پیچیده آن را در دمای C 140-130 خشک و سپس با مواد روغنی، رزین یا موم اشباع کرده و سرانجام با سرب روکش می نمودند. در سال 1887 شبکه‌های با ولتاژ بالا­تر جای خود را باز کردند بطوریکه در سال 1898، نخستین کابل 10 کیلوولت سه رشته‌ای، برای یک شبکه برق متناوب سه فاز ساخته شد.

همراه با روند تکمیلی ساخت کابل که پیوسته ادامه داشت، در سال 1935، یک کارشناس سوئیسی به نام بورلبا قرار دادن دو الکترود در داخل روغن و با گذاشتن لایه‌های مختلفی از کاغذهای عایق در میان دو الکترود ولتاژ شکست این مواد را اندازه‌گیری کرد و نشان داد که با بهبود شرایط ساخت، کیفیت عایق‌های کاغذی بالا میرود و میتوان آنها را در ولتاژهای بالاتر استفاده کرد. با این پیشرفت ساخت کابل‌های با ولتاژ بالاتر روزبه‌روز گسترش یافت و با بهره‌گیری از مواد دیگری مانند پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن و اتیلن پروپیلن را بر دامنه فعالیت در صنعت کابل سازی گسترش یافت و سرمایه‌گذاری های کلانی را جذب کرد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده”

خرید vpn