ویژه
timthumb002

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

20,000 تومان 14,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, رساله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس, روش تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:135

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

کلید واژه ها

فصل اول  – کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی

سئوالات فرعی

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

مدل مفهومی تحقیق

متغیر های تحقیق

تعریف اصطلاحات و واژه ها

تعاریف نظری

مدیریت

سیستم

تعاریف عملیاتی

اطلاعات

فناوری اطلاعات

تصمیم گیری

ارزیابی عملکرد

تولید

گاز

کیفیت

هزینه

فصل دوم – ادبیات

تاریخچه شرکت

موقعیت جغرافیایی

اهداف ساخت

واحد استحصال اتان

خوراک واحد محصولات نهایی

مهندسی و تدارکات کالا

واحد اتیل بنزن

خوراک واحد

محصول نهایی

ساختمانی و نصب

واحداستایرن منومر

محصولات نهایی

مهندسی و تدارکات کالا

ساختمان و نصب

بخش برون واحدی

مهندسی و تدارکات مخازن دو جداره و متعلقات

ساختمان و نصب مخازن دو جداره و تاسیسات جانبی

مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات

توصیف داده ها و تبیین رخدادها

پیش بینی و ارزیابی

پیشنهاد راهکارها

امنیت اطلاعات

تهدید ها و انواع آن

تفاوت ویروس و کرم اینترنتی

تروجان چیست؟

حمله Dos چیست؟

دانلود نا آگاهانه چیست؟

کی لاکر (Keylogger) چیست؟

BOTNET چیست؟

بد افزار جاسوسی (SPYWARE) چیست؟

چگونه خود را از نرم افزار های تبهکارانه محافظت کنیم؟

محافظت

سیستم

سیستم های بسته

سیستم های باز

ضرورت اطلاعات

سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

سیستم های پردازش تراکنش (TPS)

سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)

سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS)

سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS)

سیستم اتوماسیون اداری (OAS)

سیستم مدیریت دانش (KMS)

اهمیت اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

محدودیت های سیستم های اطلاعاتی

فناوری

فناوری اطلاعات

زمینه های فناوری اطلاعات

تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

جایگاه فناوری اطلاعات در ایران

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نتیجه گیری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

بخش دوم – صنعت نفت و گاز

تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران

بخش سوم – تولید

مقدمه

تعریف تولید

سیستم های اطلاعات تولید

تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات

تولید یکپارچه ای رایانه ای

تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید

شبکه همکاری تولید

کنترل فرآیند

بخش چهارم – کیفیت

تعریف کیفیت

تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی

تعریف کیفیت مبتنی بر محصول

تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده

تعریف کیفیت مبتنی بر تولید

ابعاد کیفیت

رقابت در ابعاد کیفیت

بخش پنجم – هزینه

تعریف هزینه

هزینه فرصت

هزینه های صریح یا آشکار

هزینه های ضمنی یا غیر آشکار

هزینه از نظر زمان

هزینه های بلند مدت

هزینه های کوتاه مدت

هزینه های متغیر

هزینه های ثابت

هزینه کل

هزینه های متوسط کل (ATC)

هزینه نهایی (MC)

هزینه های ثابت متوسط (AFC)

بخش ششم – بهره وری

بهره وری

بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان

بهره وری از دیدگاه مهندسان

بهره وری از دیدگاه مدیران

پی آمد های مثبت بهره وری

موانع بهره وری

عومل موثر بر افزایش بهره وری

مولفه های بهره وری

بخش هفتم – پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

نوع تحقیق

تبیین و توصیف سئوالات

عوامل موثر بر میزان تولید به شرح زیر می باشد

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری طلاعات

پرسشنامه

آشنایی با پرسشنامه

مشخصات فردی

سئوال های پرسشنامه

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیلی توصیفی داده ها

تجزیه وتحلیل استباطی داده ها

اعتبار یا روایی تحقیق

اعتماد یا پایایی تحقیق

آمار استنباطی

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون نرمالیتی متغیر ها

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی

قلمرو مکانی

قلمرو موضوعی

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بخش اول – ویژگی جمعیت شناختی

تحصیلات

پست سازمانی

آزمون ها

آزمون آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول

ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم

ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم

ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم

ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش

آزمون نرمالیتی متغیر ها

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول

آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم

آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم

آزمون همبستگی با متغیر چهارم

بخش دوم – آزمون فرضیات

فرصیه فرعی اول

فرصیه فرعی دوم

فرضیه فرعی سوم

فرضیه فرعی چهارم

اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها

رتبه بندی هر یک از متغیر های تحقیق

آزمون فریدمن برای گزینه های میزان تولید

آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول

آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید

آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی

اولویت بندی هر یک از ابعاد

فصل پنجم – نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتیجه حاصله از فرضیه اول

نتیجه حاصله از فرضیه دوم

نتیجه حاصله ازفرضیه سوم

نتیجه حاصله از فرضیه چهارم

محدودیت های تحقق

تفسیر نتایج تحقیق

پیشنهاد ها

منابع تحقیق

منابع فارسی

منابع انگلیسی

ضمائم تحقیق

چکیده:

در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه به وجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری اطلاعات مدرن گره می خورد.

بدیهی است که در چنین موقعیتی شناخت فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده ای یافته است. با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمان ها وافراد اثرات جدی میگذارد.

در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات در عملکرد مدیران شرکت پتروشیمی پارس عسلویه مورد بررسی قرار گرفت که ابتدا تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران و بعد از آن تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان تولید، کیفیت محصول، کاهش میزان هزینه های تولید، افزایش بهبود کارآیی و اثربخشی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

جامعه جهانی در عصری به سر می برد که در آن اطلاعات و دانش را سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه می شناسد تا آن جا که (دانایی، توانایی است) شعار اصلی این عصراست اطلاعات، ابزار و عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر است. حقیقت این است که شاغلان بخش اطلاعات از بزرگ ترین طبقات فعال فناوری اطلاعات و از همه مهم ترین و عمده ترین ساختار های موجود در جامعه امروز جهانی است. پیدایش و گسترش این ساختار متکی به سه عامل (تغییرات پویا و پیشرفت فناوری) (جهانی شدن تجارت) و (پیشرفت های اجتماعی) است. فناوری اطلاعات در پیوند بین فعالیت های مختلف یک سازمان و نیز ضامن بقا و تداوم فعالیت های یک سازمان است و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان استفاده از روشهای نوین در سازمان فراهم نمیشود و اینکه امکان رقابت یا سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت. از آن جا که موقعیت و شیوه بخش نفت از یک سو و ضرورت بهره مندی از شیوه ها و روشهای نوین از دیگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوری اطلاعات و نیز استفاده از روش ها و راه حل های نوین اجرایی – عملیاتی در اولویت قرار گیرد و ترجیحاً در برنامه ریزی آموزشی مهندسی نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوری اطلاعات، کاهش اهمیت نسبی پردازش اطلاعات است و آن ناشی از کاربرد قابل توجه فناوری اطلاعات در برنامه ریزی مدیریت و استفاده راهبردی از آن در سازمان است.

بیان مسئله:

سازمان­ ها و شرکت ها با به کار گیری و پیاده سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده تر وظایف خود را افزایش میدهند و از این طریق قادرند روش کار خود را دگرگون سازند. مزایای که IT در سازمان ها ایجاد میکند از جمله در صرفه جویی هزینه ها، جلوگیری از خطاهای انسانی، افزایش بهبود کارآیی و اثر بخشی سازمانی بسیار قابل تامل می باشد به همین خاطر امروزه سرانه هزینه IT به ازای یک نیروی انسانی بعنوان یکی از شاخص های توسعه ملی کشور ها مطرح میشود. IT باعث کاهش هزینه در اثر افزایش دسترسی به اطلاعات، پردازش و بازار یابی آن خواهد شد. در دهه اخیر فناوری اطلاعات علاوه بر خودکار سازی ادارات در کاهش انواع هزینه های کیفیت نقش بسزایی را ایفا کرده است.

این تحقیق به نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت نفت و مدیریت فواید و میزان استفاده از تکنیک های فناوری اطلاعات در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی پرداخته و با استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم مدیریت اطلاعات جهت ارائه راهکار مناسب به مدیران ارشد شرکت های تولید نفت و گاز عسلویه بوده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

عصر فعلی را برخی عصر اطلاعات لقب داده اند. این نام گذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است اگر چه اطلاعات از دیر باز در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و انسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده است ولی آن چه که امروزه اهمیت آن را صد چندان کرده شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن است.

و همچنین برنامه ریزی ها، اکتشافات، تحقیقات بر اساس استفاده درست، سریع و به موقع از اطلاعات و سیستم اطلاعاتی کارآمد امکان پذیر است. در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، فناوری اطلاعات بصورت یک سطح نیرومند در آمده که در صحنه رقابت جهانی و افزایش تقاضا از نظر سرعت، کیفیت، ارزش نقش بسیار مهمی ایفا میکند.

اهداف تحقیق :

هدف اصلی : بررسی و شناخت سطح فناوری اطلاعات در حیطه مدیریت ارشد شرکت پتروشیمی پارس عسلویه و ارائه راه حل های مناسب.

اهداف فرعی :

بررسی و شناخت سطح فناوری اطلاعات در سطوح مدیریت اجرایی و فنی و تاثیر آن بر میزان تولید، هزینه، سطح کیفیت محصولات

شناخت تاثیرات سطح فناوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات دقیق به سطوح مدیران اجرایی و فنی برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری، کنترل.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس”

خرید vpn