ویژه
timthumb002

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق

25,000 تومان 14,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, رساله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق, روش تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:131

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

کلید واژه

فصل اول : کلـیات

مقدمه

شرح و بیان مساله پژوهش

اهمیت و ارزش تحقیق

اهداف تحقیق

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

کلید واژه ها

مدیریت منابع انسانی

شیوه های مدیریت منابع انسانی

عملکرد سازمانی

حمایت ادراک شده سازمانی

فصل دوم : چـارچوب نظـری و مبـانـی تئـوریـک

مـقدمـه

ادبیات تحقیق

انسان به عنوان یک منبع و سرمایه

بررسی مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش

نگاه به سازمان از درون و برون

تئوری مبادلات اجتماعی

تئوری ویژگی های شغلی

نظریه الگوی پردازش داده های اجتماعی

دیدگاه منبع محور

ضرورت کمی سازی دستاورد های منابع انسانی

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی

سیستم کاری عملکرد بالا

ماهیت ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

موافقان و مخالفان رویکردهای تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نام هایی متفاوت، ویژگی هایی مشترک

پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر های مستقل و وابسته

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر تعدیل کننده

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم : روش شـناسـی تحـقیـق

مقدمه

نوع مطالعه

مدل تحقیق

متغیر های پژوهش

متغیر های مستقل

متغیرهای وابسته

بعد عملیاتی

بعد نامحسوس عملکرد (تعهدسازمانی)

متغیر تعدیل کننده

حمایت ادراک شده سازمانی بعنوان متغیر تعدیل کننده

مدل عملیاتی پژوهش

فرضیه های پژوهش

فرضیه های مطروحه در مورد متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته

فرضیه مطروحه در باب متغیر های مستقل و متغیر تعدیل کننده

فرضیه مطروحه در باب متغیر تعدیل کننده و متغیر های وابسته

فرضیه های مطروحه در مورد توان تحت تاثیر قرا دادن رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از طرف متغیر تعدیل کننده

ابزار گردآوری داده ها

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

بعد عملیاتی

معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد

تعهد سازمانی

متغیر تعدیل کننده

پایایی کلی ابزار اندازه گیری

جامعه آماری

روش و طرح نمونه برداری

حجم نمونه و روش محاسبه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

چرایی استفاده از مدل معادلات ساختاری در پژوهش

فصل چهارم : تجـزیـه و تـحـلـیـل داده هـا

مقدمه

نتایج توصیفی پژوهش

نتایج تحلیلی پژوهش

خود همبستگی باقیمانده ها

رگرسیون غیر خطی

فصل پنجم : بـحـث و نـتیـجـه گـیـری

مـقـدمـه

نقطـه آغازیـن و رونـد کلـی پژوهـش

همگونی مجموعه تشکیل دهنده متغیر های مستقل

جامعیت متغیرهای وابسته

نتایج، دستاورد ها و پیشنهادات

شیوه های مدیریت منابع انسانی

بررسی رابطه متغیر های مستقل و وابسته

پیشنهادات برای پژوهش های آتی

محدودیت ها

پیوست ها

پرسشنامه هشت موردی آیزنبرگر و روآدس

فهرست منابع

فهرست جداول:

خلاصه ای از عملکرد تحقیق بوسیلی و همکاران

خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته در زمینه سیستم کاری عملکرد بالا

رویکرد بهترین روش ها به مدیریت استراتژیک منابع انسانی

خلاصه ای از ابعاد هفت شیوه مدیریت منابع انسانی

اندازه گیری متغیرهای مستقل

اندازه گیری متغیرهای مستقل

بعد عملیاتی عملکرد سازمانی

شرکت های مورد مقایسه

شاخص های اندازه گیری شده

اندازه گیری بعد نا محسوس متغیر های وابسته

توزیع فراوانی مشخصات گروه نمونه

شاخص­ های برازش مدل مسیر مفروض

ماتریس همبستگیمتغیرهای پژوهش

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

ضرایب بتا و معنی داری مرتبط با فرضیات پژوهش

رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی ابعاد عملکرد سازمانی برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی

رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی حمایت ادراک شده برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی (در قالب هفت شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد، آموزش گسترده، کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است. پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به جز امنیت استخدامی هیچگونه رابطه ای با عملکرد سازمانی ندارند. تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات حمایت ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما حمایت ادراک شده سازمانی رابطه معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته است.

مقدمه:

نظریه‏ پردازان علم مدیریت، با شناخت انسان به‏ عنوان عنصری پیچیده در سازمان، عامل‏ انسانی را به‏ عنوان مهم ترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان معرفی می‏ کنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نه‏ تنها در نقش‏ های سنتی بلکه در نقش مدرن آن‏ حتی در عصر فن‏ آوری اطلاعات معطوف داشته‏ اند.

در دنیای رقابتی امروز، شدت رقابت هر روز افزایش می یابد و بطور پیوسته همه سازمان ها برای بقا و بالندگی خودبه بهبود عملکرد سازمانی نیازمندند مدیران مجبورند در قبال شیوه های نوینی که عملکرد منابع راهبردی سازمان رابه حداکثر میرساند مدام گوش به زنگ باشند.

شرح و بیان مساله پژوهش:

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری بعنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روشهای بهبود آن سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آن که سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.

به استناد پژوهشهای انجام شده، یک نظام جامع مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی را افزایش میدهد. متخصصانی که بطور پیوسته به دنبال فهم رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی بودند برای بررسی این رابطه دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک برگزیدند، ریشه این دو رویکرد در مطالعه تاثیر خاص هر یک از وظائف منابع انسانی بر عملکرد کارکنان و یا عملکرد سازمان می باشد.

هر دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک بطور مشترک به دنبال فهم چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر رفتار کارکنان و از طریق آن رسیدن به عملکرد مطلوب می باشند.

این پژوهش به بررسی تاثیر روشهای منابع انسانی بر عملکرد سازمانی می پردازد یکی از نقاط ضعف اساسی متخصصان منابع انسانی واهمه داشتن از نتایج کمی و  اندازه گیری عملکرد است. این ترس ممکن است ناشی از عدم وجود دانش یا تجربه در زمینه اندازه گیری عملی اثرات منابع انسانی باشد .

متغیر های فراوانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد. این عوامل و متغیر ها به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشوند، عوامل داخلی، متغیر هایی هستند که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت بوده و تشخیص آن ها برای ناظر خارجی سخت می باشد، در بهترین شرایط تاکنون 40% از پراکنش عملکرد سازمانی بی هیچ توجیهی مانده است و محققان در تشریح این قسمت ناتوان بوده اند. این فضای خالی عرصه را برای محققان منابع انسانی مهیا نموده تا بتوانند نوسان بی توجیه مانده را تشریح نمایند.

این پژوهش بدنبال کمی کردن اثر منابع انسانی بر عملکرد سازمان است. تا از این طریق بتواند اهمیت منابع انسانی و شیوه مدیریت این منابع را بر عملکرد سازمان تبیین نماید.

اهمیت و ارزش تحقیق:

آیا استراتژی منابع انسانی می تواند موجب تفاوت شود؟ آیا بهترین روش های عملی یا استراتژیک وجود دارند که اگر به اجرا در آیند، بر عملکرد سازمان اثر مثبت خواهند داشت ؟

برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بررسی رابطه بین شیوه های اجرایی منابع انسانی و عملکرد شرکت، از نظرتجربی، می تواند ابزاری به حساب آید که بدان وسیله براعتبار رشته مدیریت منابع انسانی بیفزاید.

یا فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی تفاوتی در نتایج سازمانی ایجاد می کند؟ با مرور مطالعات و تحقیقاتی که به اثر منابع انسانی بر عملکرد پرداخته ا ند پاسخ مثبت است.

همزمان با تغییر در عرصه جهانی، نیروی کار نیز تغییر پیدا کرد. تغییر نیروی کار نیازمند تغییر مدیریت نیروی کارکنان به مدیریت منابع انسانی بود. تکامل مدیریت منابع انسانی نیازمند دیدگاهی استراتژیک در هر دو بعد دانشگاهی و عملیاتی می باشد.

منابع انسانی مهم ترین منبع هر سازمانی است، اما تعداد سازمان هایی که می توانند این منبع را مطیع خود کرده و مورد بهره برداری قرار دهند بسیار ناچیز است. بطور معمول این منبع در سازمان های خدماتی بیشتر از مراکز تولیدی مورد توجه قرار می گیرند آنها با این چالش مواجه ند که چگونه می توانند این تأثیر را اندازه گیری کنند بهترین راهی که میتوان نقش منابع انسانی را به سنجش عملکرد کسب و کار پیوند زد کدام است؟

این پژوهش به دنبال پیوند نقش، وظائف وکارکردهای منابع انسانی با عملکرد سازمانی است، اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم در ایران هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر محتوا، فلسفه و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در دست نیست. تا سال 1301 شمسی که برای نخستین بار قانون استخدام کشوری به تصویب رسید، اصول، ضوابط و روش علمی خاصی که بر امور استخدامی سازمان های دولتی حاکم باشد، وجود نداشت. نقش مدیریت منابع انسانی در ایران چندان دستخوش تغییرات اساسی نگردیده و همچنان بر وظایف سنتی مدیریت پرسنلی در ایران تأکید می شود. کاربرد اصطلاح مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایران نیز سابقۀ چندانی ندارد و پسوند راهبردی که در اواسط دهۀ 80 میلادی در غرب متداول گردید، تنها در کمتر از یک دهه اخیر در تعداد معدودی از سازمان های صنعتی پیشرو ایران (نفت، پتروشیمی و فولاد) مصطلح گردیده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق”

خرید vpn