ویژه
timthumb002

دانلود پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

21,000 تومان 11,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, رساله در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, کارآموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری, روش تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:132

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع تحقیق

طرح مساله تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

تعریف عملیاتی واژه ها

روش کلی تحقیق

قلمرو تحقیق

ساختار تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشگفتار

مبانی و مفاهیم نظری

اطلاعات (جایگاه اطلاعات در سازمان)

اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها

تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری

مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری

طبقه بندی تصمیم گیرندگان

اطلاعات غیر حسابداری

تئوری اقتصادی اطلاعات

موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری

موانع فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت

موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت

موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری

پیشینه تحقیق

مرور تحقیقات داخلی

مرور تحقیقات خارجی

فصل سوم : روش (متدولوژی) تحقیق

پیشگفتار

روش کلی تحقیق

تعریف جامعه آماری

تعریف نمونه و کفایت آن

روش نمونه گیری و دلیل انتخاب

روش های گردآوری داده ها و کاربرد

ابزار تحقیق و کاربرد

پایایی و روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

روش های آماری

سایر روش ها

مدل تحقیق

نرم افزارهای مورد استفاده

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پیشگفتار

توصیف جامعه آماری

توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه

توصیف یافته ها

تحلیل هم خوانی نظرات

تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف

تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت

تحلیل عوامل

سنجش تاثیر عوامل

سنجش تاثیر عوامل فنی

سنجش تاثیر عوامل رفتاری

سنجش تاثیر عوامل فرهنگی

رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP

رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP

رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی

رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری

رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی

جمع بندی ساختار سلسله مراتبی

فصل پنجم : تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشگفتار

پاسخ به سوالات پژوهش

پاسخ به سوال فرعی اول

پاسخ به سوال فرعی دوم

پاسخ به سوال فرعی سوم

پاسخ به سوال فرعی چهارم

پاسخ به سوال فرعی پنجم

پاسخ به سوال اصلی تحقیق

مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه

نتیجه گیری

نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران

نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

پیوست ها

پرسش نامه

چکیده انگلیسی

فهرست جداول:

جدول جمع بندی سوابق تحقیق

محاسبه آلفای کرونباخ برای 19 سؤال پرسشنامه بصورت کلی

محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک سؤالات پرسشنامه

آمار توصیفی متغیرهای سن و سابقه خدمت

جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن

جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت

جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی

جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت

بررسی دیدگاه های کارمندان با سمت های مختلف

محاسبات تحلیل عوامل با سمت های مختلف

بررسی دیدگاه های کارمندان با سطح تحصیلات مختلف

محاسبات تحلیل عوامل با سطح تحصیلات مختلف

تعاریف عملیاتی متغیر مستقل سوال اول

فراوانی پاسخ به سؤالات سوال اول

شاخص های متغیر عوامل رفتاری

فراوانی پاسخ به سوالات سوال دوم

شاخص های متغیر عوامل فرهنگی

فراوانی پاسخ به سوالات سوال سوم

اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها در مقایسات زوجی

تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول

ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول

اولویت بندی عوامل اصلی با استفاده از روش FAHP

تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی

اولویت بندی شاخص های موانع فنی با استفاده از روش FAHP

تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری

اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با استفاده از روش FAHP

تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی

اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با استفاده از روش FAHP

فراوانی پاسخ به سوالات عوامل اصلی

فراوانی پاسخ به سوالات تحقیق

اولویت بندی شاخص های عوامل فنی

اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری

اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی

درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی

درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی

درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری

جدول نهایی تحقیق

اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی

اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی

اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری

اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی

فهرست نمودارها:

تقاطع 1M و 2M

وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن

وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت

وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی

خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی

خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری

خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی

چکیده:

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و روسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه، به بررسی تاثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم به کارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری موثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن 44/0 در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن 26/0 در اولویت سوم تاثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آنها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تاثیرگذاری هر سه عامل بعنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

مقدمه:

سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمتهای مختلف سازمان پردازش میکند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند. به منظور اجرای اثربخش ماموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد. از طرف دیگر سازمانها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر میکنند. علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی موثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند، در بلندمدت قادر به ادامه حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء میکنند. فرآیند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط میباشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای موثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء میکنند. بنابراین درک ارتباط فرآیند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تامین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود.

به رغم مشکلات موجود در مطالعه فرآیند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران میشود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرآیند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آنها و یا بطور کلی بازار سرمایه قرار میگیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها میتواند نحوه تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز موثر باشد.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده، در این فصل به بیان مساله تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سوالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.

بیان موضوع تحقیق:

یکی از مهم ترین عوامل رشد و بقای واحدهای اقتصادی داشتن مدیران لایق و کارآمد می باشد که باید با استفاده بهینه از منابع، حداکثر کارآیی را ایجاد نمایند. مدیرانی که برای حصول به این هدف بتوانند برنامه‌ریزی های دقیق داشته باشند و از طریق کنترل منابع و ارزیابی عملکرد، هنگام برخورد با وقایع پیش‌بینی نشده، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند. در این راستا مهم ترین ابزار یاری دهنده آنها اطلاعات می باشد که بطور حتم بخش اعظم این اطلاعات را حسابداری تهیه و در اختیار مدیریت قرار می دهد. حسابداری مدیریت دانشی است که از طریق بکار‌گیری روشهای عملیاتی موثر در فرآیند پردازش داده‌های مالی (تاریخی ـ جاری ـ آینده) یک واحد اقتصادی، از یک سو مدیریت را در مسیر برنامه‌ریزی مناسب برای دستیابی به اهداف کنترل‌ منابع و ارزیابی عملکرد، یاری می دهد و از سوی دیگر شرایط تصمیم‌گیری منطقی را برای دستیابی به هدف‌های مقرر فراهم می کند. به بیان دیگر حسابداری مدیریت فرآیند تدارک و پردازش اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی و تصمیم‌گیری است. از این رو نظام حسابداری مدیریت در برگیرنده روشهای جمع‌آوری داده‌ها، ترکیب و تحلیل آنها و ارائه اطلاعات مربوط به مدیران برای تصمیم‌گیری جامع و معمول و بررسی شرایط خاص است.

سازمانهای امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است.

طرح مساله تحقیق:

سیستم اطلاعات حسابداری باید توانایی ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران در حوزه های مختلف را داشته باشد. این حوزه ها شامل بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل های سر به سری، سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات، تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت تامین مالی کوتاه مدت و تامین منابع سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، پیش بینی صورت های مالی و تهیه برنامه راهبردی سازمان میباشد. از طرف دیگر، اطلاعات فراهم شده توسط سیستم باید توسط مدیران در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

در کشور ما از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران استفاده شده ولی بین کاربرد فعلی اطلاعات حسابداری و کاربرد بهینه، فاصله ای وجود دارد که در این تحقیق به بررسی این عوامل (رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت) آنها از دیدگاه مدیران بانک تجارت پرداخته شده است. این عوامل در قالب جامع موانع فنی، رفتاری و فرهنگی بررسی شده اند.

در نهایت مساله اصلی تحقیق این گونه تدوین شده است:

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت چیست؟

رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟

ضرورت و اهمیت تحقیق:

تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می شود بطور عمده در حرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحیح، مربوط و به موقع) می تواند مدیریت را در این امر خطیر یاری رساند. به علاوه با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متاثر از در اختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت مساله اهمیت بیشتری پیدا می کند. پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا این که علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. در واقع چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت های بزرگ غیرممکن است، این شرکت ها به سیستم های اطلاعاتی روی آورده اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آنارشی اطلاعات رو به رو هستیم، از سیستم های اطلاعاتی بعنوان راه رهایی از چنین معضلاتی یاد می گردد. با این حال سازمانها به سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی آنها باشد.

از دیگر موارد دارای اهمیت برای پرداختن به مقوله اطلاعات حسابداری، بررسی اهداف این سیستم هاست. سیستم اطلاعاتی حسابداری دو هدف بزرگ را در مقابل خواهد داشت:

- ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی؛

- ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری.

اطلاعات حسابداری که به این هدف ها بطور کامل رسیده باشد منافع با ارزشی خواهد داشت. دستیابی به این دو هدف از ملزومات اساسی هر سازمان و شرکت و ضرورت انجام این تحقیق به شمار می آیند. بطور فهرست وار دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق به شرح زیر بیان شده است:

تحقیق از لحاظ این که برای بار اول در یک بانک ایرانی انجام شده، جدید است. انتظار میرود تحقیق موانع و عوامل موجود حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری را مشخص کرده باشد. همچنین انتظار میرود بانک تجارت بطور خاص و جامعه بانکی بطور عام از نتایج انجام تحقیق استفاده نمایند.

با این توضیحات مطالعه سیستم های حسابداری برای دانشجویان، محققین و دیگر کسانی که با این سیستم ها در ارتباط هستند لازم و ضروری است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری”

خرید vpn