ویژه
timthumb002

دانلود پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

25,000 تومان 12,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, رساله در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, پایان نامه در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, کارآموزی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد, روش تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:145

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

مقدمه

طرح مساله

سوالات تحقیق

فرضیات

اهداف

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم – مبانی نظری پژوهش

مقدمه

شاخص های آسایش خارج بنا (بیوکلیمای انسانی)

شاخص پن واردن

شاخص الگی

شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)

شاخص ماهانی

شاخص گیونی

فصل سوم – ویژگی های عمومی منطقه

موقعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه

ویژگی های ژئومورفولوژی (توپوگرافی) گنبد

ویژگی های زمین شناسی گنبد

پوشش گیاهی

آب و هوا (اقلیم)

بررسی وضعیت دمایی ایستگاه گنبد

متوسط حداقل و حداکثر دما

متوسط دمای روزانه

متوسط حداکثر و حداقل مطلق دما

یخبندان

بررسی وضعیت بارش در ایستگاه گنبد کاووس

حداکثر بارش های ۲۴ ساعته گنبد

بررسی رطوبت نسبی ایستگاه گنبد

متوسط رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در گنبد

بررسی وضعیت تابش

بررسی وضعیت باد در ایستگاه گنبد

طبقه بندی اقلیمی گنبد

تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن

تعیین اقلیم منطقه به روش دومارتن

فصل چهارم – ویژگی های بیوکلیمایی گنبد (روش تحقیق)

مقدمه

ارزیابی بیوکلیمای انسانی

شاخص پن واردن

شاخص الگی

نیازهای حرارتی فضاهای آزاد گنبد

ارزیابی بیوکلیمای ساختمان

شاخص ماهانی

شاخص گیونی

فصل پنجم – ویژگی های سکونت گاهی منطقه

مقدمه

گونه شناسی مسکن در گنبد

مساکن قدیمی

مساکن نیمه قدیمی

مساکن جدید

بررسی نمونه هایی از بناهای قدیمی و جدید

نتیجه گیری

فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

فرم کالبدی ساختمان

بافت مجموعه های ساختمانی

الگوی اشغال زمین

جهت استقرار ساختمان

جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب

جهت استقرار ساختمان در رابطه با تاثیر باد

طراحی اقلیمی پنجره ها

مصالح ساختمانی مناسب با اقلیم منطقه

آزمون فرضیات

منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی (Abstract)

فهرست جداول:

محدوده های آسایش حراتی، ماخذ

جدول ماهانی – منطقه آسایش شب و روز

ارزیابی ماهانی

وضعیت شاخص های گرمایی

پیشنهادات مقدماتی ماهانی

پیشنهادات جزئیات معماری ماهانی

راهنمای سمبل های نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی

توزیع ماهانه دمای حداقل و حداکثر دما ایستگاه گنبد کاووس

توزیع ماهانه متوسط دمای روزانه ایستگاه گنبد کاووس

توزیع ماهانه متوسط دمای حداکثر و حداقل مطلق

توزیع ماهانه تعداد روزهای یخبندان

توزیع متوسط بارش ماهانه گنبد

توزیع ماهانه متوسط حداکثر بارش ۲۴ ساعته

توزیع ماهانه تعداد روزهای بارندگی

توزیع متوسط رطوبت نسبی گنبد

توزیع ماهانه متوسط رطوبت نسبی حداکثر و حداقل

مقدار زاویه ارتفاع و سمت خورشید و طول روز در عرض ٣٧ درجه شمالی

میانگین تعداد ساعات آفتابی و نوسانات آن در ماههای مختلف

خلاصه وضعیت جریان باد در گنبد کاووس

توزیع میانگین سمت وسرعت باد در ایستگاه گنبد

ضریب خشکی دمارتن

حداکثر و حداقل دما و سرعت جست باد ایستگاه گنبد کاووس

تغییرات دمای موثر گنبد کاووس در فواصل زمانی دو ساعته

جدول گروه یک ماهانی

جدول گروه دو ماهانی

وضعیت خشک یا مرطوب بودن هر ماه

جدول گروه سه پیشنهادات مقدمات ماهانی

جدول شماره چهار جدول پیشنهادات جزئیات معماری ماهانی

تغییرات استفاده از دستگاههای حرارتی و برودتی در شهر گنبد کاووس

زاویه و جهت تابش و طول روز در عرض ٣٧ درجه جغرافیایی

فهرست اشکال:

گلباد ماه ژانویه

گلباد ماه فوریه

گلباد ماه مارس

گلباد ماه آوریل

گلباد ماه می

گلباد ماه ژوئن

گلباد ماه جولای

گلباد ماه آگوست

گلباد ماه سپتامبر

گلباد ماه اکتبر

گلباد ماه نوامبر

گلباد ماه دسامبر

جهت استقرار خانه قدیمی (نمای رو به جنوب) در گنبد کاووس

مصالح بکار رفته در مساکن قدیم گنبد عمدتا آجر و کاهگل می باشد

مصالح بکار رفته در مساکن جدید

سقف منازل سنتی چوبی است

ساختمان های جدید از ایزوگام استفاده شده است

بازشوها

پنجره های سنتی گنبد کاووس دو جداره هستند

استفاده از پنجره های متعدد در جهت نامناسب غرب ساختمان

نمایی از ایوان که در مواقع گرم سال مانع نفوذ مستقیم آفتاب به داخل بنا می گردد

موقعیت خورشید در عرض ٣٧ درجه جغرافیایی

فهرست نمودار:

نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ۱٣۶٨

نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی

توزیع ماهانه حداقل دمای شهر گنبد کاووس

توزیع ماهانه حداکثر دمای شهر گنبد کاووس

توزیع ماهانه متوسط دمای روزانه ایستگاه گنبد

توزیع ماهانه متوسط دمای حداکثر مطلق

توزیع ماهانه متوسط دمای حداقل مطلق

توزیع ماهانه تعداد روزهای یخبندان گنبد کاووس

روند تعداد روزهای یخبندان ماه ژانویه

روند تعداد روزهای یخبندان ماه فوریه

توزیع ماهانه میانگین بارش گنبد

روند میانگین بارش ماه مارس

روند میانگین بارش ماه فوریه

روند میانگین بارش ماه آوریل

توزیع ماهانه حداکثر بارش های ۲۴ ساعته ایستگاه گنبد کاووس

توزیع ماهانه تعداد روزهای بارندگی گنبد

توزیع ماهانه میانگین رطوبت نسبی گنبد

روند میانگین رطوبت نسبی ماه دسامبر

روند میانگین رطوبت نسبی ماه ژانویه

توزیع ماهانه رطوبت نسبی حداکثر گنبد

روند میانگین رطوبت نسبی حداکثر ماه آوریل

روند میانگین رطوبت نسبی حداکثر ماه مارس

توزیع ماهانه حداقل رطوبت نسبی گنبد

روند میانگین رطوبت نسبی حداقل ماه ژوئن

میانگین ساعات آفتابی ماهانه گنبد

روند تعداد روزهای آفتابی ماه ژوئن

گلبادها و جهت باد غالب و نائب غالب باد در ایستگاه گنبد کاووس

میانگین جهت باد غالب در گنبد کاووس

میانگین سرعت باد غالب در گنبد کاووس

نمودار پن واردن فصل زمستان

نمودار پن واردن فصل بهار

نمودار پن واردن فصل تابستان

نمودار پن واردن فصل پاییز

نمودار زیست اقلیمی الگی گنبد کاووس

نمودار محاسبه تغییرات دو ساعته دما

محدوده آستانه های حرارتی گنبد کاووس در فضاهای آزاد

درصد مواقع سرد و گرم و آسایش

نمودار بیوکلیماتیک گیونی گنبد کاووس

جهت قرار گیری ساختمان

فهرست نقشه ها:

موقعیت شهر گنبد در نقشه ایران و استان گلستان.

موقعیت شهرستان گنبد کاووس

توپوگرافی گنبد کاووس

زمین شناسی شهرستان گنبد کاووس

پلان منزل ساریانی در خیابان دارایی

پلان منزل ایشان بردی حاجی آق واقع در خیابان مختومقلی فراغی

چکیده:

شهر گنبد کاووس به دلیل واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه از اقلیم نسبتا سردی برخوردار است. بطوریکه دمای هوا در سردترین ماه سال به ٩.٢درجه سانتیگراد میرسد و بیشترین ضریب تغیرات به میزان ٩.۵٩ را داراست و گرم ترین ماه سال نیز از ٣۶ درجه سانتیگراد فراتر نمیرود و کمترین ضریب تغییرات (٢.۵) را دارا میباشد. به همین جهت شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. براساس نتایج حاصل از روش های زیست اقلیمی از جمله روش های الگی، پن واردن، ماهانی و گیونی در طول شش ماه از سال شرایط زیست اقلیمی سردی بر منطقه حاکم است، به این ترتیب مشکل اصلی در ساماندهی سکونتگاه های شهری در گنبد کاووس مقابله با سرما و ایجاد شرایطی است که بتواند از پتانسیل های اقلیمی محیط در جهت گرمایش مساکن استفاده شود. بدین منظور نمونه ای از بناهای سنتی و جدید گنبد در رابطه با میزان انطباق هر کدام با شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گرفتند، با مقایسه آن ها مشخص شد که مساکن سنتی در ارتباط با بهره گیری از تابش آفتاب، پلان و جهت استقرار بازشوها سازگاری کاملی با شرایط اقلیمی منطقه دارند در حالی که مساکن جدید با توجه به افزایش سطوح شیشه ای، پلان نامنظم و مصالح بکار رفته در آن ها از شرایط اقلیمی منطقه تبعیت نمیکنند. براساس روش های بیوکلیمای ساختمانی مشخص شد که ساختمان در شهر گنبد باید در امتداد محور شرقی- غربی قرار گیرد به طوری که نما در جهت رو به جنوب باشد. و براساس نتایج بدست آمده از روشهای طراحی اقلیمی مشخص گردید که جهت استقرار بهینه ساختمان، جهت جنوب میباشد و در مراحل بعدی جهت جنوب غرب و جنوب شرق می باشد.

مقدمه:

اقلیم بعنوان یکی از عوامل موثر در طراحی معماری همواره مورد توجه طراحان بوده و در گذشته دور نقش مهمی در معماری ساختمان ها داشت. در دوران مدرن تکنولوژی و صنعت روند استفاده از اقلیم را در معماری کند نمود، امروزه با آلودگی های به وجود آمده و شرایط و مشکلات اقتصادی که در مورد استفاده از انرژی به وجود آمده است، باید به فکر کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان بود. بنابراین توجه به اقلیم در همه ابعاد، خصوصا در معماری ساختمان ها امری بدیهی است. لذا اولین قدم جهت معماری صحیح شناخت عوامل و عناصر اقلیمی می باشد. آب و هوا یکی از عناصر تاثیر گذار بر زندگی انسان هاست و مطالعه ویژگی های آب و هوا بعنوان یکی از اجزای اثر گذار طبیعت در زندگی انسان ضرورت دارد. در برنامه ریزی های معماری، یکی از مطالعات ضروری، مطالعات اقلیمی میباشد. برای بهبود راحتی و آسایش شهروندان، معماری باید با آگاهی از شرایط آب و هوایی منطقه طراحی شود. معماری و طراحی ساختمان همساز با اقلیم عبارت است از: نگهداری وضعیت میکرو کلیماهای مسکن در محدوده آسایش. اما از زمانی که به دلیل پیشرفت های صنعتی امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی برای سرمایش و گرمایش ساختمان ها فراهم شد، معماری ایران نیز دچار تحول گردید و از حدود ۵۰ سال پیش در طراحی و اجرای ساختمان ها به مسائل اقلیمی کمتر توجه شد. با شروع بحران انرژی در دنیا، در ایران نیز از حدود ٢۰ سال پیش لزوم توجه به مسائل اقلیمی در ساخت و ساز بناها مجددا مطرح گردید.

روش هایی که امروزه برای تحلیل وضیعت اقلیمی و تعیین ضوابط معماری همساز با اقلیم مورد استفاده قرار میگیرند توسط افرادی چون پن واردن، گیونی، ماهانی و… ارائه شده که غالبا متکی به آمار هواشناسی است اما در همه جای نقاط کشور ایستگاه هواشناسی موجود نمی باشد. در هر صورت ساختمانی که با محیط طبیعی خود هماهنگ یا به اصطلاح همسازی اقلیمی داشته باشد در بسیاری از مناطق کشور میتواند بدون نیاز به مصرف سوخت فسیلی و استفاده از وسایل کنترل مکانیکی، شرایط حرارتی مناسبی را در تمام طول سال به ساکنان خود عرضه نماید که تغییرات دما، رطوبت، جریان هوا و تغییر مداوم روشنایی فضاهای چنین ساختمان هایی محیط مطبوع و دلپذیری را در طول فصل های سال برای ساکنان این ساختمان ها فراهم میسازد، از نظر کنترل فضاهای داخل ساختمان، اولین گام در استفاده از انرژی های طبیعی، هماهنگ سازی ساختمان و بطور کلی محیط مسکونی، با شرایط اقلیم حاکم بر آن است. این هماهنگ سازی به دلایل زیر در حیطه کار جغرافیدانان قرار میگیرد:

۱) اطلاعات اقلیمی مورد نیاز، اطلاعاتی است که اقلیم شناسان با آن آشنایی و سرو کار دارند.

٢) اکثر محاسبات مورد نیاز همچون زاویه تابش، موقعیت خورشید و . . . در حیطه جغرافیای ریاضی است.

٣) فرآیندهای طراحی ساختمان ها حداقل از نظر مکانیابی در حیطه کار اقلیم شناسان قرار دارد.

طرح مساله:

موقیعت جغرافیایی و گردش عمومی جو هر منطقه تعیین کننده شرایط اقلیمی آن منطقه میباشد که این شرایط در طول زمان تثبیت شده و سبب میشود هر منطقه شرایط اقلیمی خاص خود را داشته باشد. تاثیر عناصر اقلیمی (دما، بارش، باد، تابش و رطوبت) بر ساختمان یکی از مقوله های کاربردی اقلیم است که در چند دهه اخیر مد نظر طراحان ساختمان قرار گرفته است، امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت کلیه ساختمان ها، ثابت شده است. توجه به خصوصیات اقلیمی و تاثیری که در شکل گیری ساختمان می گذارند از دو جهت حائز اهمیت است: از یک سو ساختمان های هماهنگ با اقلیم، یا ساختمان های با طراحی اقلیمی، از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند. از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب صرفه جویی در مصرف سوخت مورد نیاز جهت کنترل شرایط محیطی این گونه ساختمان ها میشود. این بخش از هوا شناسی امروزه با توجه به عمر رو به زوال منابع انرژی فسیلی و گرانی انرژی در دنیا اهمیت زیادی یافته است و طراحان ساختمان با کمک اقلیم شناسان از حداکثر امکانات بالقوه اقلیمی هر منطقه جهت استفاده بهینه از منابع انرژی بهره میبرند. یکی از عناصر اقلیمی بسیار مهم که در طراحی ساختمان باید به آن توجه کافی شود تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان میباشد نور خورشید همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است ولی از آنجا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل می شود میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن با معماری صحیح تنظیم شود. جهت استقرار ساختمان در رابطه با تاثیر باد نیز مهم میباشد که در اینجا بیشتر به باد های غالب توجه میشود که با توجه به جهت وزش باد ساختمان چگونه طراحی شود اقلیم معماری در تلاش است در هر منطقه با توجه به کاهش منابع تجدید نشدنی (نفت، گاز و . . .) نوع معماری را معرفی کند که از یک طرف استفاده از سوخت های فسیلی را به حداقل ممکن برساند و از طرف دیگر معماری متناسب با سازگاری اقلیمی را به همراه داشته باشد به همین دلیل اقلیم شناسان سعی دارند که از حداکثر امکانات بالقوه اقلیمی هر منطقه جهت استفاده بهینه از منابع انرژی بهره ببرند. در این تحقیق به بررسی الگوی بافت قدیم و جدید گنبد جهت بررسی میزان انطباق الگوهای مختلف معماری (قدیم و جدید) با شرایط اقلیمی خواهیم پرداخت، مساکن قدیمی بیشتر از مصالح سنتی و بومی استفاده می کرده اند در صورتی که مساکن جدید از آهن، سیمان، آجر و روشهای جدید ساختمان سازی استفاده میکنند.

در این پژوهش سعی خواهد شد مناسب ترین الگوی معماری برای شهر گنبد بر اساس شاخصهای اقلیمی مورد استفاده در تحقیق معرفی شود و در نهایت میزان انطباق معماری گذشته و معماری جدید با الگوهای مطلوب تحلیل گردد و همچنین ارائه راهکارهایی برای آسایش شهری در آینده در جهت پیشبرد استانداردهای معماری شهری گام نهاد و نتایج آن مورد استفاده ساکنین شهر و به لحاظ موضوعیت می تواند در اقتصاد منطقه، برنامه ریزی مدیران شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و . . . قرار گیرد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد”

خرید vpn