timthumb002

دانلود پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

40,000 تومان

پروپوزال در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, تز دکترا در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, رساله در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, پایان نامه در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, تحقیق در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, مقاله در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی , گزارش کارآموزی در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, کارآموزی در مورد پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی, روش تحقیق درباره پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی

مقایسه

توضیحات محصول

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل یکم-آشنایی با وب معنایی
1-1 مقدمه
1-2 ساختار فصل
1-3 تاریخچه
1-4 نسل‌های مختلف وب
1-4-1 وب 1 چیست؟
1-4-2 وب 2 چیست؟
1-4-3 جنبههای وب 2
1-4-4 وب 3 چیست؟
1-4-5 مقایسه وب گاه‌ها در “وب 1″ و”وب 2″ و”وب 3″
1-5 وب معنایی چیست؟
1-6 هدف (چرا وب معنایی)
1-6-1 مثالی عینی از کاربرد وب معنایی
1-7 سناریوی پیشکار وب معنایی
1-8 تکنولوژی وب معنایی
1-8-1 متادیتای صریح
1-8-2 آنتولوژی
1-8-3 منطق
1-8-4 پیشکار وب معنایی
1-9 معماری وب معنایی
فصل دوم – اسناد ساخت یافته‌ی وب در قالب XML
2-1 مقدمه
2-2 ساختار فصل
2-3 زبان XML
2-3-1 مقدمات
2-3-2عناصر
2-3-3 صفات
2-3-4 توضیحات
2-3-5 دستورات پردازشی
2-3-6 اسناد خوش تعریف
2-3-7 مدل درختی اسنادXML
2-4 ساختار
2-4-1XML Schema
2-5 خلاصه
فصل سوم – توصیف منابع وب با RDF
3-1 مقدمه
3-2 ساختار فصل
3-3 مدل RDF و ایدههای اصلی آن
3-3-1 منابع
3-3-2 ویژگیها
3-3-3 عبارت‌ها
3-3-4 سه دیدگاه از یک عبارت
3-4 خلاصه
فصل چهارم – موتورهای جستجو
4-1 مقدمه:
4-2 ساختار فصل
4-3 موتور جستجوی معنایی
4-3-1 توسعه آنتولوژی
4-3-2 جریان دهنده آنتولوژی
4-3-3 مفسر هستی شناسی
4-3-4 جریان دهنده وب
4-3-5 عملکرد جستجوی معنایی
4-3-6 ایجاد کننده پرسش
4-3-7 پیش پردازشگر پرسش
4-4 موتور استنباطی
4-4-1 کار مرتبط
4-4-2 ساختار پیشنهادی
4-4-3 اجرا و بکار گیری
4-4-4 مقیاس پذیری
4-5 جزئیات جست‌وجو در وب معنایی
4-6 TAP زیرساختی برای وب معنایی
4-6-1 رابط پرس و جو
4-6-2 جمع آوری دادهها
4-6-3 انتشار داده‌‌ها
4-7 چند نمونه پیادهسازی شده از جست‌وجو معنایی
4-7-1 ایجاد ارتباط بین واژههای جست‌وجو و نودهای گراف در وب معنایی
4-7-2 مشخص کردن اطلاعاتی که باید به کاربر نمایش داده شود
4-7-3 نمایش خروجی
4-8 موتورهای جست‌وجوی غیر معنایی
4-8-1 اساس کار موتورهای جست‌وجوی غیر معنایی
4-8-2 اجزای موتورهای جست‌وجوی غیر معنایی
4-8-2-1 عنکبوت
4-8-2-2 پیمایشگر یا خزنده
4-8-2-3 بایگانی کننده
4-8-2-4 پایگاه داده
4-8-2-5 سیستم رتبه بندی
4-9 موتورهای جست‌وجوی معنایی
4-9-1 ردهبندی موتورهای جست‌وجو معنایی
4-9-2انواع مورتوهای جست‌وجوی معنایی
فصل پنجم- بررسی موتورهای جستجو معنایی
5-1 موتور جست‌وجوی استر
5-1-1 کارهای انجام شده
5-1-2 موتور جست‌وجو
5-1-3 آزمایشات
5-1-4 کیفیت نتیجهی جست‌وجو
5-2 موتور جست‌وجوی ناگا
5-2-1 مدل داده ناگا
5-2-2 انواع مدل داده در موتورهای جست‌وجوی ناگا
5-2-3 آزمایشات
5-2-4کیفیت نتایج جست‌وجو
5-3 واتسون ، بیشتر از یک موتور جستجوی وب معنایی
5-3-1 استفاده از Watson به عنوان یک پلاتفرم تحقیقاتی
5-3-2 کارهای مرتبط
5-3-3 کارهای بعدی و کارکردهای برنامه ریزی شده
5-4 نتیجه گیری و کارهای آینده
فصل ششم- نتیجه گیری و چشم انداز
6-1 کدام وب معنایی؟
6-2 چهار تصور نادرست مشهور
6-3 وضعیت کنونی
6-3-1 چهار سوال کلیدی
6-3-2 حوزههای اصلی کاربرد
6-4 چالش های تحقیقاتی کلیدی انتخابی

فهرست اشکال
شکل 1-1 مقایسه وب 1،وب 2،وب3
شکل 1- 2 : دیدی که آقای “تیم برنزلی” از وب ارائه کرده را نشان می‌دهد
شکل 1- 3 صفحه اصلی سایت مرکز فیزیوتراپی
شکل 1- 4 بیان بخشی از محتوای صفحه‌ی اصلی سایت مرکز فیزیوتراپی
شکل 1- 5 سلسله مراتب در حوزه‌‌‌ی دانشگاه
شکل 1- 6 مقایسه وب کنونی با وب معنایی
شکل 1- 7 معماری لایه‌ای وب معنایی
شکل 2- 1 معرفی کتاب با نمایش HTML
شکل 2- 2 معرفی کتاب با نمایش XML
شکل 2- 3 نمایش قانون نیرو با HTML
شکل 2- 4 نمایش قانون نیرو با XML
شکل 2- 5 عنصر lecturer درنمایش XML
شکل 2- 6 نمایش XMl با استفاده از صفات.
شکل 2- 7 نمایش XMl با استفاده از عناصر تو در تو .
شکل 2- 8 نمایش XML از یک سند خوش تعریف .
شکل 2- 9 نمایش درختی از سند XML
شکل 3- 1 نمایشهای مختلف از دادهای در XMl
شکل 3- 2 نمایش بخشی از داده‌ها در RDF
شکل 3- 3 نمایش گرافیکی سه تایی.
شکل 3- 4 گراف معنایی
شکل 3- 5 سه تایی‌هایی متناظر با شکل 3-4.
شکل 3- 6 سند RDF و نحو مبتنی بر XML آن .
شکل 4- 1 طرح پیشنهادی موتور جستجوی معنایی
شکل 4- 2 یک طرح کلی از شکل 1
شکل 4- 3 گراف مربوط به یو-یو-ما در وب معنایی
شکل 4- 4 گراف مربوط به اریک میلر در وب معنایی
شکل 4- 5 نتایج جست‌وجو
شکل 5- 1 جست‌وجو استر
شکل 5- 2 پایگاه دانش
شکل 5- 3 مرور اجمالی بر ساختار Watson

فهرست جداول
جدول 1- 1 مقایسه سه نسل وب
جدول 5- 1: لیستی از مجموعه کلمه در استر
جدول 5- 2 نتایج آزمایشات بر روی موتور جست‌وجوی استر
جدول 5- 3 نتایج کیفیت معنایی
جدول 5- 4 پرس و جو نمونه برای مقایسه ناگا با گوگل

1-1 مقدمه:
بیش از‌ چند‌ دهه ‌از پیدایش وب می‌گذرد.‌آموزش از راه دور فروشگاه‌های‌ اینترنتی، سرگرمی‌های تحت وب‌،‌ سایت‌های اجتماعی، ویکی‌ها، فیس بوک و وبلاگ‌ها (تحت عنوان وب 2) همگی نمونه‌هایی از تلاش برای توسعه وب به شمار می‌آید.
وب یک محیط اطلاعاتی است که در آن با‌ استفاده ‌از‌تکنولوژی‌ها‌، امکان نگهداری، ارائه و تبادل اطلاعات به وجود آمده است‌. وب در ابتدا تنها دارنده اطلاعاتی بود که بیشتر مشکل متنی داشتند‌. و در این وب اطلاعات به صورت استاتیک موجود بود و عموم کاربران تنها خواننده این صفحات وب بودند.
شبکه‌ی وب به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تکنولوژی، به طور قابل ملاحظه‌ای براقتصادو مجامع مدرن تاثیر گذاشته است. با وجود این،‌وضعیت کنونی آن رضایت بخش نیست زیرا بسیاری از امور ضروری و روزمره توسط ابزار‌های خودکار پشتیبانی نمی‌شود. برای مثال موتور‌های جست‌وجوی مبتنی بر کلمات کلیدی مهم‌ترین ابزار در پشتیبانی از بازیابی اطلاعات هستند اگرچه وجود آنها ضروری است زیرا بدون موتورهای جست‌وجو وب توفیقی ندارد،‌ولی هنوز هنگام استفاده از آن‌ها مشکلات و محدودیت‌های اساسی بر حسب فراخوانی، دقت و محتوای صفحات گوناگون وب وجود دارد که عبارتند از:
•فراخوانی کم یا هیچ‌. خیلی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که هیچ جوابی در پاسخ به درخواست وجود ندارد و یا صفحات مرتبط و مهمی‌در فراخوانی‌‌ها یافت نمی‌شود اگرچه این حالت در موتورهای جست جوی فعلی به ندرت اتفاق می‌افتد ولی غیر ممکن نیست.
•فراخوانی زیاد، ودقت کم.حتی بازیابی تمامی‌صفحات مرتبط با موضوع در بین تعداد زیادی فراخوانی‌، اعم از صفحات کم مرتبط یا نا مرتبط مشکل‌ساز است‌. تعداد فراخوانی‌های بسیار زیاد نیز به اندازه فراخوانی کم بد است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود پایان نامه وب معنایی و موتورهای جست‌وجوی معنایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”

خرید vpn